พัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่ของชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาของ มูลนิธิณัฐภูมิ

แนวทางพัฒนาชุมชนของมูลนิธิ

เราอยากช่วย "เพื่อน" ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เพียงส่งชื่อร้าน, รายละเอียดสินค้า, ช่องทางการชำระเงิน, เบอร์โทรติดต่อ

ข่าวสารกิจกรรม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

มูลนิธิณัฐภูมิ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์เยาวชน

(ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 1 ณ มูลนิธิณัฐภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เป้าหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนได้เรียนรู้

การบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

ในช่วงปิดภาคเรียน จะเป็นช่วงที่เด็กๆเยาวชนสนใจในธรรมและการฝึกฝนตนเอง เข้าร่วม “การบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน” และเข้าปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิณัฐภูมิ.

เรียนรู้การทำน้ำหมักไนโตรเจน เพื่อใช้ภายในศูนย์

งานเกษตร : 🥒🥦🥬
รียนรู้การทำน้ำหมักไนโตรเจน เพื่อใช้ภายในศูนย์ปลูกผักชุดใหม่ ในโรงเรือนเพาะปลูก

ต้อนรับ พี่แอ๊ด พลโท อโณทัย ท่าน ผบ มทบ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง และคณะ

นำคณะ ทหารใกล้ปลดประจำการ เขาฟัง และเรียนรู้ อบรม เกษตรกรอินทรีย์