ติดต่อเรา

มูลนิธิณัฐภูมิพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่ของชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

085-845-4488

nuttabhumfarm@gmail.com

Address: เลขที่ 96 บ้านรวมชัย หมู่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000