วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทางศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ

Back to ข่าวสารกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทางศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทางศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ นำโดยพลโทสุรเดช ประเคนรี ,คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ,คุณวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และคณะท่านที่ปรึกษาของมูลนิธิณัฐภูมิ ได้มีความยินดี ที่ได้ต้อนรับคณะทำงานและหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้
– คณะทำงานของท่าน สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
– สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
– ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
– ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
– ประมงจังหวัดลำปาง
– ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ และเพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Lampang Model)
กิจกรรมภายในงาน :
– คณะตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากท่าน วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เรื่อง “กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต : ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะ พึ่งพาตนเอง ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป
– เดินเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรุ้มูลนิธิณัฐภูมิ และร่วมกันปล่อยปลาทับทิม ลงในสระน้ำของศูนย์ฯ
– เข้าพบท่านพระครู กันตธรรมโกวิท วัดป่ารวก ที่เรือนธรรม พิพัฒน์ ศิริวรรณ บุญญาปะมัย ภายในศูนย์ฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล
– ทางคณะทำงานได้ทำการช่วยอุดหนุนผลผลิตเกษตรปลอดภัย จากภายในศูนย์ฯ
ทั้งนี้ทางประธานมูลนิธิและพนักงานของศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ ได้มีความยินดี และขอบพระคุณทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้


Share this post

Back to ข่าวสารกิจกรรม